Verhagen (Bouwend Nederland): Bezuinigen op praktijkleren is verkeerd signaal

De sociale partners MKB-Nederland, VNO-NCW en FNV maken zich ernstig zorgen over de financiering van het praktijkleren in de beroepsgerichte leerweg (bbl). Het ministerie van OCW heeft al een bezuiniging van € 7 miljoen aangekondigd. Fors bezuinigen op de bbl kost 40.000 leer-werkbanen per jaar, met name in het mkb. Het gaat dan om banen voor jongeren, maar ook voor volwassenen die zich willen om- of bijscholen. Leer-werkbanen zijn hard nodig om de tekorten in het mkb te bestrijden en de broodnodige vakmensen op te leiden.

“Kortzichtig, anders dan dat kan ik het niet noemen”, zegt Fried Kaanen, vice-voorzitter van MKB-Nederland en voorzitter van Koninklijke Metaalunie. Van zorg tot techniek, van bouw en handel tot ambachtelijke sectoren, erkende leerbedrijven in vele branches zorgen bij elkaar voor een kleine 200.000 leerbanen per jaar. Een flinke bezuiniging op de bestaande subsidieregeling leidt ertoe dat er daarvan 1 op de 5 verdwijnt.

 

Subsidieregeling praktijkleren geen bezuinigingspost
De organisaties ontvangen signalen dat het volledig stoppen van de subsidieregeling als serieuze bezuinigingsoptie bij OCW op tafel ligt. Dat levert het kabinet op korte termijn geld op, maar heeft desastreuze en structurele gevolgen voor de arbeidsmarkt in de betrokken branches, aldus de werkgevers en werknemers. Daarmee wordt een pijler afgebroken onder een zeer succesvolle route naar duurzame instroom op de arbeidsmarkt, voor jong én oud.

 

Maxime Verhagen: verkeerd signaal
Verder bezuinigen raakt de historische opleidingsinfrastructuur van samenwerkingsverbanden en opleidingsbedrijven in de sectoren bouw en de techniek, die samen de motor zijn voor het opleiden via de bbl in de technische sectoren. De Industriecoalitie van UNETO-VNI, Bouwend Nederland, Metaalunie en FME maakt zich daar zorgen over. Zij behoren tot de sectoren waar de opleidingsplaatsen juist hard nodig zijn om de tekorten aan personeel te bestrijden.

 

Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen: “Het wegvallen van de subsidieregeling Praktijkleren ondermijnt de bbl. Binnen de Industriecoalitie maken we ons hard voor instroom van nieuwe talenten. Juist nu we zoveel mensen nodig hebben, is het voornemen om de regeling af te schaffen een verkeerd signaal naar bedrijven én naar potentiële medewerkers. Het zal ertoe leiden dat mensen niet meer opgeleid worden, maar zonder diploma aan de slag gaan in bedrijven. Dat willen we niet. Het is niet goed voor de kwaliteit van het vakmanschap.”

 

Han Busker: “Nederland staat te springen om een goede opgeleide en goed inzetbare beroepsbevolking. Deze bezuiniging staat haaks op de ambitieuze agenda om werkenden te stimuleren zichzelf te blijven ontwikkelen. Juist de bbl, waarin werken en leren kan worden gecombineerd, biedt hiertoe prachtige mogelijkheden. Maar in plaats van hierin verder te gaan investeren, kiest dit kabinet voor bezuinigingen.”

 

MBO Raad deelt de zorgen
Ton Heerts, voorzitter MBO Raad, begrijpt de vrees van werkgevers en werknemers. “We delen de grote zorgen van MKB-Nederland en FNV. Het voornemen van het kabinet staat haaks op het grote leer-werkbanenoffensief waar de Tweede Kamer op lijkt aan te sturen. De subsidieregeling kan voor veel mensen ook net het verschil maken tussen langdurig aan het werk of langdurig aan de kant. Ik hoop dat het kabinet deze voorgenomen bezuiniging terugdraait en niet alleen de beschikbare middelen handhaaft maar zelfs uitbreidt.”

 

MKB-leerbanen zullen verdwijnen
Erkende leerbedrijven investeren zelf gemiddeld €12.000 per jaar in een BBL-student (mbo, 4 dagen praktijk, 1 dag theorie). De subsidieregeling voorziet in een tegemoetkoming van maximaal €2.700. Kaanen vreest dat name in het mkb leerbanen zullen verdwijnen als de subsidie wegvalt. Fried Kaanen: “Voor kleinere bedrijven zijn die kosten het moeilijkst op te brengen. Die subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de kosten van de begeleiding van mbo-studenten op de werkvloer door een hiervoor getrainde praktijkbegeleider en is echt nodig om leerbanen betaalbaar te houden. Mede dankzij de subsidie is het aantal leerbanen na een enorme krimp in de crisisjaren nu juist weer aan het aantrekken. Die groei wordt met een forse bezuiniging volledig teniet gedaan.”
Van het budget in 2017 ging het grootste deel, zo’n € 123 miljoen, naar leerbanen in het mkb.

 

Bron: http://www.bouwendnederland.nl/nieuws/12990688/verhagen-bezuinigen-op-praktijkleren-is-verkeerd-signaal