MKB-deals: wie doet er mee in de regio?

Hoe krijgen we een sterker mkb ‘in de breedte’? Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat nodigt provincies en gemeenten uit om tot 20 november 2019 voorstellen voor MKB-deals in te dienen. Hieronder lees je wat de bedoeling is en waarop indieners moeten letten bij een aanvraag.

 

Met de ‘MKB-deals’ komt meer geld beschikbaar voor regionale initiatieven en projecten die het ‘brede’ mkb sterker maken in deze tijden van snelle transities. Denk daarbij aan digitalisering, aan de veranderingen op de arbeidsmarkt, aan de internationalisering en aan de trend van verduurzaming. De rijksoverheid, provincies en gemeenten doen al heel veel om het mkb meer ruimte te geven en een concrete steun in de rug te geven. Het MKB-Actieplan (www.rijksoverheid.nl/mkb-actieplan) dat staatssecretaris Mona Keijzer in 2018 heeft gelanceerd, laat dat goed zien. Het accent van het actieplan en dus ook van de MKB-deals ligt op het gewone, brede mkb.

 

Bijdrage EZK

Een MKB-deal bevat schriftelijke afspraken over wat de regionale publieke partijen (provincies of gemeenten) en het ministerie van EZK gaan doen om het brede mkb te versterken. Dat wordt vastgelegd in een convenant. Het ministerie van EZK draagt aan de MKB-deals bij met onder andere kennis en netwerken. Daarnaast kan het ministerie ook financieel bijdragen aan de uitvoering van de MKB-deals. Bij het bepalen van de hoogte van een dergelijke bijdrage (met een omvang tussen de € 100.000 en € 400.000, inclusief eventueel compensabele BTW) hanteert EZK een leidraad van maximaal 50% van de uitvoeringskosten. In totaal is voor de eerste ronde MKB-deals € 2.000.000 beschikbaar. Het ministerie stelt deze bijdragen beschikbaar via het Provincie- of Gemeentefonds.

 

Kansen voor het mkb

Voor het regionale mkb liggen hier kansen in gesprek te gaan met regionale overheden om samen een voorstel voor een mkb-deal op te stellen. Hier moeten indieners op letten:

  • De MKB Deal betreft een nieuw regionaal initiatief dat zich richt op één of meerdere thema’s uit het MKB-actieplan.
  • De MKB Deal voorziet in een duidelijke, aantoonbare behoefte van het mkb.
  • Vraagsturing en actieve betrokkenheid vanuit het regionale mkb is essentieel.
  • De programma’s getuigen van publiek-private samenwerking.
  • Het initiatief voor het mkb-programma komt uit de regio. Daar ligt ook de regie en het commitment voor het project. Het commitment komt onder meer naar voren in de wijze van financiering.
  • Er is sprake van een duidelijke mate van en robuustheid van governance en uitvoeringskracht: de samenwerking is niet vrijblijvend, maar er is sprake van een impuls met langdurige effecten.
  • Het is een pre als de MKB Deal een groter ondernemersbereik heeft.

 

Aanmelden voorstel MKB-deal

Tot uiterlijk 20 november 2019 kunnen  gemeenten en provincies voorstellen voor MKB-deals aanmelden. Zie hiervoor www.rvo.nl/mkbdeals. Gemeenten en provincies melden hun voorstel aan in de vorm van een projectbeschrijving van maximaal 5 pagina’s met een eerste uitwerking van de regionale mkb-opgave of plan van aanpak daarvoor. Uit deze aanvragen selecteert een commissie van het ministerie van EZK een aantal voorstellen. In samenspraak met de indieners wordt besproken hoe de voorstellen kunnen worden uitgewerkt tot een MKB-deal (convenant). Criteria voor de selectie zijn: aansluiting bij MKB-actieplan, vertrouwen in de uitvoerbaarheid van het programma of plan van aanpak, mate van betrokkenheid van het brede mkb in de betreffende regio, mate van vraagsturing en de te verwachten impact van het programma of plan van aanpak.

 

Uiterlijk 6 december 2019 wordt bekend welke voorstellen in aanmerking komen voor een MKB-deal. Gepland is om medio maart 2020 te starten met de uitvoering van de MKB-deals.