Landelijk Techniekpact

In 2013 hebben de ministers van OCW, SZW en EZ, samen met o.a. sociale partners, onderwijsraden het landelijk Techniekpact ondertekend. De focus van dit pact is het verhogen van de instroom in de techniek en behoud van technisch personeel, door middel van 3 actielijnen: kiezen, leren, werken in de techniek. De steeds toenemende tekorten in de regio vragen sterke regionale samenwerkingsverbanden en acties.

 

Om te blijven kunnen bewegen met de veranderende dynamiek in de maatschappij, als gevolg van de technologische ontwikkelingen, is het nodig op een aantal urgente thema’s door te pakken en te versnellen.

 

Vier urgente thema’s zijn in 2018 door de partners van het Techniekpact aangewezen, waarop een collectieve inspanning nodig is om versneld resultaten te boeken:

 

  1. Instroom techniek en technologie verhogen

Toename van zij-instroom (werkzoekenden, doorstappers, afname uitstroom naar niet-technische sectoren), aantal jongeren dat techniek gaat studeren en door toename van het percentage afgestudeerden dat in de technische branches gaat werken

 

  1. Grotere betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het technisch onderwijs

De actieve betrokkenheid van het bedrijfsleven bij het onderwijs houdt het onderwijs

up-to-date en aantrekkelijk.

Het bedrijfsleven levert een belangrijke bijdrage aan het onderwijs door praktijkleren, stages en leerbanen. De samenwerking kan verstevigd worden door het leveren van onderwijscapaciteit in de vorm van docenten die vanuit het bedrijfsleven worden gedetacheerd. Maar andersom kan de samenwerking ook vorm krijgen met bijvoorbeeld leren op de werkvloer, bedrijfsbezoeken, gastlessen en de inzet van docenten in bedrijfsleven om daar de leercultuur te versterken.

 

  1. Bevorderen van Leven Lang Ontwikkelen in de techniek en technologie

We moeten geleidelijk t maken voor een hybride model waarin werken altijd samengaat met leren. Dit geldt voor zowel praktijkgeschoolde vakmensen als hoogopgeleide bèta’s. Door te investeren in scholing en ontwikkeling blijven werkenden duurzaam inzetbaar en kunnen zij beter omgaan met veranderingen.

 

  1. Docententekort in de techniek verminderen, ook via hybride docenten

Het huidige docententekort voor de bètavakken dreigt de komende jaren verder op te lopen. Onderwijs en bedrijfsleven zetten zich in voor het aantrekken en opleiden van goede docenten en verdere professionalisering van huidige docenten, onder andere via praktische ondersteuning. Daarbij wordt ook gekeken naar oplossingsrichtingen als circulaire carrières (‘de hybride docent’). Deze hybride docenten kunnen lerarentekorten niet alleen bij de bètavakken, maar op meerdere vakgebieden terugdringen en zorgen er tevens voor dat het onderwijs blijft aansluiten bij de ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Inzet op leven lang ontwikkelen ook voor docenten, aandacht voor de ‘ digitale docent’ en inzet van digitale middelen via onder andere MOOC kan helpen bij een verdere professionalisering van docenten

 

Bron: https://www.techniekpact.nl