Economic Board Utrecht

De Economic Board Utrecht zet in op het vertalen van de vraag vanuit de samenleving naar gezond leven in de regio Utrecht naar meer banen en investeringen.​

 

Dit vraagt intensieve samenwerkingen tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijven. De EBU vormt daarom in het Get Connected netwerk coalities tussen betrokken partijen. Voor het versterken van bestaande initiatieven, voor matchmaking en voor het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen.

 

De EBU onderkent een vijftal domeinen die bijdragen aan ambities van de provincie Utrecht

 

Groen

Het domein Groen houdt zich onder meer actief bezig met de energietransitie en circulaire economie Dat vraagt van alle betrokken partijen nieuw gedrag, nieuwe werkwijzen en een nieuw verdienmodel. Het domein merkt dat de urgentie van vergroening doorgedrongen is tot steeds meer stakeholders. Het Klimaatakkoord van Parijs heeft dit alleen maar verder bevestigd

 

Gezond

Gezond stedelijk leven is een maatschappelijke uitdaging met vele kanten en economische mogelijkheden. Het vraagt om innovaties en ondernemerschap. Als reactie op deze uitdaging wordt in de regio al enige jaren ingezet op zelfmanagement en het inbedden van de creatieve industrie in de zorg.

 

Binnen het domein Gezond kent de EBU ook het cluster Life Sciences. Dat heeft in 2017 de verbinding met nationale en internationale partners verder weten te versterken. Vanuit de overtuiging Act local – Think global is gekeken hoe datgene waar de regio Utrecht lokaal zeer sterk in is – bedrijfsleven, onderzoek, onderwijs en zorg – verbonden kan worden met kennis uit andere regio’s en landen. Dit met het doel om buitenlandse R&D-investeringen, talent en nieuwe bedrijven aan te trekken.

 

Slim

Het domein Slim richt zich op de vraag naar slimme diensten die nodig zijn om stedelijke omgevingen in de toekomst gezond en leefbaar te houden. Op dat brede terrein zijn veel nieuwe en veelbelovende verbindingen gelegd tussen diverse partijen. Op dit moment ligt de meeste focus op oplossingen voor slimme mobiliteit, slimme zorg en – samen met het domein Human Capital Agenda – slimme mensen.

 

Human Capital Agenda

Externe ontwikkelingen zoals digitalisering, robotisering en internationalisering in relatie tot de veranderende arbeidsmarkt vragen om andere competenties van werknemers. De domeinen Groen, Gezond en Slim vormen de basis voor de HCA. Het instrumentarium ondersteunt daarmee de ambities van de regio; van circulair bouwen of duurzaam renoveren tot zelfmanagement in de zorg en de digitale transformatie van sectoren. Dit wordt vormgegevens in samenwerking met partners in de regio, financiële resources en het verbindend vermogen met expertise binnen het netwerk van de EBU.

 

Internationalisering

Utrecht Region eindigde al drie keer in de top 3 van meest competitieve regio’s in Europa. Behoud van deze positie en een voorwaarden voor de economische en innovatieve kracht van de Utrecht Region.

Het domein Internationalisering zet in op het aantrekken en behouden van internationaal talent en het versterken van het vestigingsklimaat voor internationale bedrijven.

 

Bron: https://www.economicboardutrecht.nl/